Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sogneanalyse

Sogneanalyse 2019

Denne sogneanalyse er udarbejdet på grundlag af Kirkefondets Sognestatistik, et statistisk materiale fra årene 2000 og 2004 samt det sognestatistiske materiale fra 2008, 2011, 2014 og 2017, som er udarbejdet af Danmarks Statistik på foranledning af Kirkeministeriet. Dette statistiske materiale giver det nyest mulige indblik i befolkningsudviklingen i Danmarks sogne. Sognestatistikken, som i 7 tabeller beskriver befolkningen i Skalborg Sogn, findes i bilagsmaterialet. Endvidere indeholder materialet udvalgte nøgletal for 2017 for Danmark, Aalborg Stift, Aalborg Østre Provsti og alle provstiets sogne. Derudover er der hentet tal fra Danmarks Statistik vedrørende ind- og udmeldelser i 2007-2018 og kirkelige handlinger for 2006-2018 samt befolkningsoplysninger pr. 1.1.2019.

Befolkning
Pr. 1.1.2019 bor der 6.755 personer i Skalborg Sogn, der fordeler sig i de fem befolkningsgrupper, som det ses af diagrammet nedenfor. Børnegruppen udgør 23 % af sognets befolkning, de unge voksne 11 %, de voksne 25 %, de midaldrende 18 % og endelig udgør ældregruppen 23 % af sognets befolkning. Denne fordeling afviger en del fra fordelingen på landsplan, som det ses af det nederste diagram, især ved en større andel af indbyggere over 65 år.

I 2000 boede der 6.390 personer i Skalborg Sogn, og i 2019 er antallet af indbyggere steget til 6.755 personer. Det er en fremgang på 365 personer svarende til en stigning på 6 %.

Konklusion vedr. befolkningen
Pr. 1.1.2018 er der 6.755 indbyggere i Skalborg Sogn
Set i forhold til landstallene fordeler indbyggerne i sognet sig således: Børnegruppen (0-19 år) er lidt større end gennemsnittet, der er en noget mindre andel af unge voksne (20-29 år), andelen af voksne svarer til gennemsnittet, mens andelen af midaldrende er lidt mindre end gennemsnittet og ældregruppen (65+ år) er noget større end gennemsnittet i Danmark.


Sognets indbyggere fordeler sig således efter herkomst: 5.683 danskere (84 %), 796 indvandrere (11,8 %) og 276 efterkommere (4,1 %). Andelen af indbyggere med udenlandsk herkomst er således på i alt 15,9 % af indbyggerne svarende til 1.072 personer. Af disse har 31 % baggrund i vestlige lande. I 2000 var der 264 udlændinge i sognet svarende til 4,1 % af befolkningen.


De vigtigste tendenser i befolkningsudviklingen 2000-2019:

 • Fremgang i befolkningstallet på 6 % (+365 personer)
 • Fremgang i antallet af børn og unge ml. 0-19 år på 6 % (+85 personer) især grundet fremgang i antallet af 10-19 årige
 • Fald i antallet af unge voksne ml. 20-29 år på 4 % (-34 personer) grundet mindre fald i begge aldersgrupper
 • Fald i antallet af voksne ml. 30-49 år på 4 % (-63 personer) især grundet fald i antallet af 30-39 årige
 • Fald i antallet af 50-64 årige på 7 % (-86 personer) især grundet fald i antallet af 55-59 årige
 • Stor fremgang i antallet af ældre 65-75+ år på 46 % (+493 personer) grundet større fremgang i antallet af 65-69 årige og meget stor fremgang i antallet af 75+ årige
 • Overordnet set må man sige, at perioden 2000-2019 har budt på befolkningstilvækst, hvilket især skyldes stor fremgang i antallet af 65+ årige. Børn og unge voksne fylder stort set det samme i sognet i dag som i 2000, mens voksne og midaldrende udgør en væsentlig mindre andel nu i forhold til for 19 år siden, og endelig udgør ældregruppen en væsentlig større andel af befolkningen i dag end i 2000
 • Udsving i befolkningsgruppernes andel af befolkningen jf. tabellen på side 15

 

Konklusion vedr. befolkningsbevægelser
Når man ser på befolkningsbevægelserne i Skalborg Sogn i perioden 1.1. - 31.12 2017, kan det konkluderes,

 • at der er 632 tilflyttere og 740 fraflyttere i løbet af året
 • at 119 personer indvandrede til sognet og 93 personer udvandrede i løbet af året
 • at der er negativ befolkningstilvækst på -78 personer svarende til -1,2 %
 • at der er et lille fødselsoverskud med 76 fødte i forhold til 72 døde
 • at flyttehyppigheden i den samlede befolkning er 10,4 % og dermed udskiftes befolkningen i sognet statistisk set ca. hvert 10. år
 • at flyttehyppigheden blandt 18-30 årige er 29 %, og at de udgør 43 % af samtlige tilflyttere og 49 % af samtlige fraflyttere.
 • at sognet i løbet af året fik 827 nye indbyggere svarende til 13 % af befolkningen pr. 1.1.2017. Af disse er 276 personer eller 33 % mellem 18-30 år

Desuden kan det konkluderes, at der i befolkningsbevægelserne i perioden 2011-2017 ikke er nogle klare tendenser. I 2011 og 2014 var der positiv befolkningstilvækst og i 2017 negativ befolknings-tilvækst. Antallet af fødte og døde ligger ret stabilt alle måleår, antallet af indvandrede har været let faldende og antallet af udvandrede har været let stigende. Tilflytningen svinger mellem 632-921 personer uden klar tendens, mens antallet af fraflyttede med mellem 698-807 personer i måleårene er knap så ustabilt

 

Konklusion vedr. husstandstyper
Vedrørende sammensætningen af husstandstyper pr. 1.1.2017 kan det konkluderes,

 • at der er 3.112 husstande i Skalborg Sogn
 • at sognet har en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,08 (DK 2,15)
 • at andelen af parhusstande (inkl. Øvrige husstande) er på 52 % (DK 55 %) svarende til 1.638 husstande
 • at andelen af singlehusstande er på 48 % (DK 45 %) svarende til 1.474 husstande
 • De største husstandstype i sognet er Par med børn og Enlige (65+ år) u børn begge med 19 % af husstandene, Par (65+ år) u børn med 14 og Enlige (50-64 år) u børn med 10 % af husstandene
 • at sognets husstandstyper fordeler sig således hhv. i antal og andel:
 • at 59 % af alle husstande i sognet er beliggende i enfamilieshuse (DK 60 %) og 41 % er beliggende i flerfamilieshuse (DK 40 %)
 • at 297 enlige over 65 år bor i enfamiliesboliger, og det kan både have betydning for deres økonomiske råderum samt deres adgang til daglig kontakt med andre mennesker
 • at antallet af husstande i perioden er vokset med 26 husstande
 • at antallet af singlehusstande er reduceret med 63 husstande og i 2017 udgør 48 % af sognets husstande mod 50 % i 2008
 • at antallet af parhusstande (eksklusive Øvrige husstande) er steget med 38 husstande og i 2017 udgør 46 % af sognets husstande mod 45 % i 2008
 • at antallet af Øvrige husstande er vokset med 51 husstande i perioden svarende til en fremgang på 31 %. Det kræver lokalkendskab at vide, om stigningen skyldes fx opførelse af plejehjem eller kollegier, eller om der i overvejende grad er tale om en stigning i antallet af familier med myndige hjemmeboende børn
 • at antallet af børnefamilier er reduceret med 42 husstande, og at tallet dækker over fald i antallet af enlige med børn og lille fremgang i antallet af par med børn

 

Husstandsindkomster
Det kan herefter konkluderes vedrørende indkomster i 2017,

 • at 22 % af sognets husstande har en årlig indtægt på højest kr. 231.209 svarende til 689 husstande
 • at 21 % af sognets husstande har en årlig indtægt mellem kr. 231.210 - 347.149 svarende til 662 husstande
 • at 21 % af sognets husstande har en årlig indtægt mellem kr. 348.150 - kr. 522.112 svarende til 635 husstande
 • at 20 % af sognets husstande har en årlig indtægt mellem kr. 522.113 - kr. 797.822 svarende til 625 husstande
 • at 16 % af sognets husstande har en årlig indtægt på mindst kr. 797.823 svarende til 501 husstande
 • at især singlehusstandene vejer tungt i den laveste indkomstgruppe, og at blandt andet 79 % af alle husstande med Enlige (18-29 år) u. børn og 54 % af alle husstande med Enlige (+65) u. børn således har en bruttoindkomst på maksimalt kr. 231.209
 • at parhusstandene dominerer de højeste indkomstgrupper
 • at i alt 689 husstande har en bruttoindkomst på maksimalt kr. 231.209 kr. om året, hvilket kan betyde et manglende økonomisk råderum. I tabellen nedenfor fremgår sognets husstande med lav indkomst i absolutte tal
 • at der af de 588 Enlige (65+ år) u. børn i Skalborg Sogn bor 297 personer i enfamilieshuse, og at de derfor ikke nødvendigvis har samme mulighed for kontakt til andre mennesker, som dem, der bor i flerfamiliesboliger
 • at bruttomedianindkomsten i Skalborg Sogn er på kr. 391.272 (DK kr. 422.148)
 • at den lavere samlede bruttomedianindkomst i sognet ikke afspejler sig udtalt, når man kigger på medianindkomster i hver husstandstype. Det er nemlig kun blandt Enlige (18-30 år) u. børn, Enlige (30-49 år) u. børn, Par med børn og i Øvrige husstande at vi ser en bruttomedianindkomst, der er lavere end landstallene. I flere af husstandstyperne er bruttomedianindkomsten i sognet på niveau med landstallene, og blandt Par (18-29 år) u børn og Par (30-49 år) u børn ses en højere bruttomedianindkomst end i Danmark som helhed
 • at andelen af husstande med egen bil stiger i takt med indkomsten
 • at der i perioden 2008-2017 er sket et fald i antallet af husstande med Lav indkomst og Lav ml.indkomst, at der har været mindre stigninger i antallet af husstande med Mellemindkomst og Høj indkomst, og at der har været en større fremgang i antallet af husstande med Høj ml. indkomst

 

Tilknytning til arbejdsmarkedet

På baggrund af ovenstående oplysninger kan det vedrørende befolkningen over 15 år i Skalborg Sogn i 2017 konkluderes,

 • at der bor 5.403 personer over 15 år i Skalborg Sogn
 • at 54 % af indbyggerne over 15 år i sognet er en del af arbejdsstyrken (DK 60 %). I absolutte tal er der 2.910 personer i sognets arbejdsstyrke
 • at der er en overvægt af mænd i arbejdsstyrken, hvilket er normalt for Danmark, og i alt 58 % af sognets mandlige indbyggere over 15 år er en del af arbejdsstyrken og
 • 50 % af kvinderne
 • at der er 2 % selvstændige i sognet, 16 % lønmodtagere på højeste niveau, 6 % lønmodtagere på mellemste niveau og 27 % øvrige lønmodtagere
 • at arbejdsløshedsprocenten i sognet er 3 % (DK 2 %) svarende til 147 personer. Arbejdsløshedsprocenten har været svagt faldende siden 2008
 • at der er 8 % under uddannelse (DK 7 %) svarende til 408 personer, og at det er en stigning fra 322 personer i 2008
 • at der er 4 % ikke permanent udenfor arbejdsstyrken (DK 4 %)
 • at der er 31 % pensionister (DK 25 %) svarende til 1.672 personer. Det er en fremgang på 143 personer siden 2008
 • at 41 % af befolkningen over 15 år ikke har nogen erhvervs- eller uddannelsesmæssig beskæftigelse i dagtimerne svarende til 2.232 personer
 • at folkekirkemedlemskabet på landsplan i 2016 var lavere blandt arbejdsløse og øvrige personer udenfor arbejdsstyrken end blandt de beskæftigede, de uddannelsessøgende og pensionisterne

 

Uddannelse
Vedrørende uddannelsesniveau blandt indbyggere over 15 år i Skalborg Sogn i 2017 kan det konkluderes,

 • at antallet af indbyggere over 15 år er 5.403 personer
 • at andelen af indbyggere med grundskoleuddannelse er 27 % (DK 29 %)
 • at andelen af indbyggere med gymnasial uddannelse er 8 % (DK 9 %)
 • at andelen af indbyggere med erhvervsfaglig uddannelse er 32 % (DK 31 %)
 • at andelen af personer med en videregående uddannelse er 30 % (DK 29 %)
 • at uddannelsesniveauet i sognet er omtrent på niveau med gennemsnittet
 • at blandt 15-24 årige har 52 % en grundskoleuddannelse og 8 % har en gymnasial uddannelse, 5 % har en erhvervsfaglig uddannelse og 9 % har en videregående uddannelse
 • at blandt de 25-39 årige har 16 % en grundskoleuddannelse, 8 % en gymnasial uddannelse, 28 % en erhvervsfaglig uddannelse og 47 % en videregående uddannelse
 • at blandt de 40-59 årige har 19 % en grundskoleuddannelse, 5 % en gymnasial uddannelse, 38 % en erhvervsfaglig uddannelse og 30 % en videregående uddannelse
 • at blandt de 60+ årige har 31 % en grundskoleuddannelse, 2 % en gymnasial uddannelse, 1 % en erhvervsfaglig uddannelse og 23 % en videregående uddannelse
 • at medlemsprocenten på landsplan er højest blandt personer med grundskoleuddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse og lavest blandt de højest uddannede. Medlemsprocenten blandt personer med enten gymnasial uddannelse, korte eller mellemlange videregående uddannelser ligger omtrent midt mellem de to yderpunkter. I Skalborg Sogn finder man den laveste medlemsprocent blandt indbyggere med en kort videregående uddannelse tæt fulgt af indbyggere med en gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse. Bedst tilknytning til folkekirken har indbyggere med erhvervsfaglige uddannelser, grundskoleuddannelser eller mellemlange videregående uddannelser.

Det kan desuden konkluderes, at der i perioden 2008-2017 på landsplan er en tendens til et svagt stigende uddannelsesniveau, og blandt indbyggerne i Skalborg Sogn er uddannelsesniveauet klart og væsentligt stigende.

 

Erhverv og pendling
Det kan herefter vedrørende erhverv og pendling pr. 1.1.2017 konkluderes,

 • at 2.745 af Skalborg Sogns indbyggere er over 15 år og i beskæftigelse og udgør sognets Natbefolkning
 • at 79 % af natbefolkningen (2.164 personer) er udpendlere
 • at 21 % af natbefolkningen (581 personer) både bor og arbejder i sognet
 • at 6.960 personer hver dag pendler ind over sognets grænser for at arbejde der
 • at dagbefolkningen udgøres af 5.541 personer og svarer til 279 % af natbefolkningen. Sognet har altså et stort overskud af arbejdspladser i forhold til antallet af erhvervsaktive indbyggere
 • at de største beskæftigelsesområder for dagbefolkningen er Handel og transport m.v. (40 %), Erhvervsservice (15 %) og Offentlig adm., undervisning og sundhed (12 %)
 • at de største beskæftigelsesområder for natbefolkningen er Offentlig adm., undervisning og sundhed (37 %), Handel og transport m.v. (25 %) og Industri, råstofudvind. og forsyningsvirksomhed (12 %)
 • at 37 % af alle arbejdspladser i sognet er indenfor kategorien Offentlig adm., undervisning og sundhed, som generelt er landets største beskæftigelsesområde, og at 87 % disse arbejdspladser varetages af indpendlere
 • samt at natbefolkning og udpendling i perioden 2011-2017 har været svagt stigende og med klar sammenhæng mellem de to. Indpendlingen har også været stigende med klar afsmittende effekt på dagbefolkningen

 

Medlemskab af folkekirken
Det kan vedrørende folkekirkemedlemskab pr. 1.1.2019 konkluderes,

 • at folkekirkemedlemskabet i Danmark pr. 1.1.2019 er på 74,7 % svarende til 4.339.511 personer og er faldet fra 89,3 % i 1990 svarende til 4.571.119 personer. I perioden 2000-2019 er medlemsprocenten faldet gennemsnitligt med 0,55 % årligt, men i perioden 2014-2017 er det gennemsnitlige årlige fald på 0,74 %
 • at folkekirkemedlemskabet i Aalborg Stift pr. 1.1.2019 er på 83 % og er i perioden 2000-2019 gennemsnitligt faldet med 0,41 % årligt, men i de seneste 5 år er det gennemsnitlige årlige fald reduceret til 0,32 %
 • at folkekirkemedlemskabet i Skalborg Sogn pr. 1.1.2019 er på 74,8 % svarende til 5.056 personer
 • at medlemsprocenten i sognet er nogenlunde på niveau med landstallene i langt de fleste aldersgrupper, lavere blandt 10-24 årige og 40-44 årige, og højere blandt 25-34 årige indbyggere
 • at der blandt sognets 0-9 årige ses et nogenlunde gennemsnitligt medlemskab, og det fortæller, at børnefamilierne i Skalborg Sogn i nogenlunde samme omfang som normalt vælger folkekirken fra på deres børns vegne
 • at i aldersgruppen 10-14 år ligger medlemsprocenten lidt lavere end landstallene, og i aldersgruppen 15-19 år er medlemsprocenten en del lavere end gennemsnittet
 • at de 0-4 åriges medlemsandel ligger på 58,6 % (DK 56,3 %). Tendensen på landsplan er, at den absolut laveste medlemsandel findes blandt de 0-4 årige. Dette er også tilfældet i Skalborg Sogn
 • at de over 75 årige har sognets højeste medlemsandel med 90,5 % (DK 89,8 %)
 • at folkekirkemedlemskabet blandt sognets indbyggere af dansk herkomst pr. 1.1.2019 ligger på 87,4 % (DK 85,4 %)
 • at i 2017 lå folkekirkemedlemskabet blandt danske indbyggere i sognet omtrent på niveau med eller lidt højere end landstallene i samtlige aldersgrupper
 • at folkekirkemedlemskabet blandt danske børn ml. 0-4 år pr. 1.1.2017 var på 76,3 % (DK 67,1 %). Det betyder også, at ca. hver 4. danske 0-4 årige ikke er medlem af folkekirken
 • at folkekirkemedlemskabet blandt sognets indbyggere af udenlandsk herkomst i 2017 ligger på 8,7 % (DK 8 %), men er ret højt blandt de 70+ årige indbyggere

Vedrørende udviklingen i folkekirkemedlemskabet i Skalborg Sogn i perioden 2000-2018 kan det konkluderes,

 • at medlemsprocenten i 2000 var 87,5 % dækkende over 5.591 personer
 • at medlemsprocenten samlet set er faldet med 12,7 % i perioden 2000-2019, og medlemstallet er faldet med 535 personer
 • at det gennemsnitlige årlige fald i medlemsprocenten i perioden 2000-2019 er på 0,67 %
 • at det gennemsnitlige årlige fald i perioden 2014-2019 var på 0,46 %, og dermed falder medlemsprocenten langsommere nu end tidligere
 • at medlemsprocenten blandt de 0-4 årige er faldet med gennemsnitligt 1,01 % årligt siden 2000. På landsplan falder medlemsprocenten blandt 0-4 årige gennemsnitligt med 0,98 % hvert år
 • at det samlede fald i medlemstallet på 535 personer i perioden 2000-2019 dækker over følgende ændringer: Antallet af medlemmer mellem 0-19 år er reduceret med 215 personer, heraf især færre 0-9 årige. Antallet af unge voksne medlemmer mellem 20-29 år er reduceret med 156 personer med fald i begge aldersgrupper. Antallet af voksne medlemmer mellem 30-49 år er reduceret med 340 personer, dækkende over fald i alle aldersgrupper. Gruppen af midaldrende medlemmer mellem 50-64 år er reduceret med 195 personer dækkende fald i alle aldersgrupper. Antallet af medlemmer på over 65 år er øget med 370 personer, hvilket især dækker en markant vækst i antallet af 75+ årige. Så relativt store ændringer i alderssammensætningen i medlemsgruppen kan meget vel betyde ændringer i de behov, som den lokale folkekirke skal dække for medlemmerne i form af kirkelige handlinger og de opgaver, som ligger i forlængelse deraf, men også en ændring i efterspørgslen/ønsket om øvrige tilbud fra kirkens side

 

Vedrørende ind- og udmeldelser af folkekirken i Skalborg Sogn kan det konkluderes,

 • at antallet af indmeldelser svinger fra år til år og er afhængig af fødselstallet og forældres til- eller fravalg af dåb, da langt de fleste indmeldelser sker i forbindelse med dåben. Antallet af årlige indmeldelser i perioden 2007-2018 svinger mellem 50-74 personer
 • at de fleste indmeldelser sker i forbindelse med dåben af de 0-4 årige. Der er relativt få indmeldelser omkring konfirmationsalderen og senere. Eksempelvis var 47 af de 62 indmeldte i 2018 i alderen 0-4 år, og 8 indmeldte var mellem 5-14 år
 • at antallet af udmeldelser svinger mellem 25-44 årligt i perioden 2007-2018 og oftest foretages af 25-44 årige
 • at sognet ikke synes at være omfattet af landsdækkende tendenser til større antal udmeldelser i 2012 og 2016, men kun i 2009

 

Kirkelige handlinger
Der kan konkluderes følgende vedrørende kirkelige handlinger i Skalborg Sogn for perioden 2006-2018:

 • at fødselstallet i sognet ligger på mellem 59-94 fødte årligt i perioden 2007-2018, dåbstallet ligger på mellem 28-45, og antallet af indmeldte 0-4 årige indbyggere ligger på mellem 43-70 personer
 • at antallet af dåb i sognets kirke var højest i årene 2007, 2008 og 2013, og lavest i 2010-2012 og 2014
 • at forældre til småbørn i Skalborg Sogn i et vist omfang vælger folkekirken fra på deres børns vegne, da der i alle årene er flere fødte end indmeldte 0-4 årige samme år. Andelen af indmeldte 0-4 årige i forhold til årets fødte svinger mellem 57-83 % i årene 2007-2018
 • at der i samtlige år er færre dåb i sognets kirke end indmeldte 0-4 årige indbyggere. Det tyder på, at sognets børnefamilier i et vist omfang vælger at få døbt deres børn i en anden kirke end Skalborg Kirke
 • at antallet af konfirmationer svinger mellem 33-64 årligt i perioden
 • at der er blevet foretaget mellem 1-7 vielser i sognet om året.
 • at antallet af kirkelige velsignelser af borgerlige ægteskaber alle årene ligger på et meget beskedent niveau på mellem 0-2
 • at den folkekirkelige afsked med livet fortsat er den foretrukne for indbyggerne i sognet, og således blev mellem 85-99 % af alle afdøde indbyggere kirkeligt begravet/bisat
 • at mellem 18-52 % af de afdøde indbyggere, som valgte en folkekirkelig afsked med livet, blev begravet/bisat fra Skalborg Kirke
 • at der beklageligvis ikke findes offentligt tilgængelige tal for faktisk gennemførte antal begravelser/bisættelser i sognets kirke. Ligesom nogle af sognets indbyggere begraves/bisættes andetsteds end hjemsognet, lægger Skalborg Sogns kirker sikkert rum til begravelser/bisættelser af personer, der ikke havde bopæl i sognet

 

Sogneanalysen kan fås i sin helhed ved at kontakte præst Heine Hansen. Find kontaktinformationer her: https://skalborgkirke.dk/page/421/medarbejdere