Menighedsrådets opgave

Menighedsrådet har en vision for Skalborg Kirke

Vi vil være levende kirke i Skalborg

  • Ved at lade os udfordre af kristendommens
    relevans for alle livets forhold.
  • Ved et rigt og varieret gudstjenesteliv.
  • Ved at fremme fortroligheden med kristendommen.

Her på hjemmesiden kan man læse om alle de aktiviteter, der foregår i Kirken, ligesom man kan læse referaterne fra menighedsrådets møder. Menighedsrådet er overordnet ansvarlig for alle aktiviteter og kirkens økonomi, men i praksis gennemføres alt i et samarbejde mellem menighedsrådet, medarbejderne og et stort antal frivillige.

Hvis du ønsker at vide mere om det at være menighedsrådsmedlem og være med i et spændende, levende fællesskab omkring Skalborg Kirke, er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådets formand, Henning Ammentorp Bentzen, på 40 45 43 52 eller hbe@gvdnet.dk.

 

 

Menighedsrådets opgaver
Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Skalborg menighedsråd er ét af ca. 2.000 menighedsråd i Danmark.
 
Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen og består af 10 medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således  har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Kirkens ledelse
Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådets opgave:

•at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
•at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
•at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg) 

Medlemmerne i menighedsrådet beklæder en række poster og deltager i forskellige udvalg og teams.

Poster
Formand, næstformand, kasserer, kontaktperson.

Formand
Udarbejder dagsorden til menighedsrådsmøder og leder disse.
Deltager i kvartalsvise medarbejdermøder.

Næstformand
Stedfortræder for formanden.

Kasserer
Kassereren deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet. 
Kassereren foretager kvartalsvis rapportering til menighedsrådet/præstegårdsudvalget, hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet. Rapporteringen skal ske på et menighedsrådsmøde senest 2 måneder efter kvartalets udløb.
Kassereren påser, at regnskabet er aflagt korrekt, og at de tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

Kontaktperson
Kontaktpersonen er menighedsrådets personalansvarlige. Kontaktpersonen skal fremme og vedligeholde et godt samarbejdsforhold mellem menighedsråd og medarbejdere, mellem medarbejdere indbyrdes og mellem præster, menighedsråd og medarbejdere.